Her finner du klubbens vedtekter

Vedtekter for Bürstner Club Norway

 

 • 1 Foreningens navn

 

Foreningens navn er: Bürstner Club Norway og ble stiftet   10.6.17

 

 • 2 Formål

Formålet med klubben er å samle eiere av Bürstner bolil / campingvogn i en egen klubb.

Det skal være mulig for medlemmene å finne hjelp til problemer med vogn/bil, formidling av

Informasjon relatert til Bürstner, camping og oppstillingsplasser.

Det skal også tilbys deltagelse på egne treff.

 

 • 3 Juridisk person

Foreningen er selveiende og en frittstående juridisk person med upersonlig og begrenset ansvar for gjeld.

 

 • 4 Medlemmer

For å kunne bli medlem ønskes det at en er eier av Bürstner bobil eller vogn. Andre merker kan nå også slippe inn i klubben.

Medlemskapet er gyldig fra innbetalingsdato og gjelder til skriftlig utmeldelse er mottatt..

 

 

 • 5 Stemmerett og valgbarhet

Alle medlemmer har stemmerett og er valgbare til tillitsverv i foreningen.

 

 • 6 Kontingent

Medlemmer som skylder kontingent inne årsmøte avholdes har ikke stemmerett eller andre rettigheter og vil av syret strykes som medlem av foreningen, og kan ikke tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt.

 

 • 7 Tillitsvalgtes godtgjørelse

Tillitsvalgte skal ikke motta honorar for sine verv.

 

 • 8 Årsmøte

Årsmøtet, som holdes hvert innen utgangen av August, er foreningens høyeste myndighet.

Årsmøtet innkalles av styret med minst 1 måneds varsel, direkte til medlemmene og/eller ved kunngjøring i pressen. Forslag som skal behandles på årsmøtet skal være sendt til styret senest to uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet.

 

Alle medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller media til å være til stede.

 

Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter. Ingen har mer enn én stemme, og stemmegivning kan (eventuelt kan ikke) skje ved fullmakt.

 

Møteleder velges av årsmøtet.

 

Årsmøtet kan bare behandle forslag om vedtektsendring som er oppført på sakslisten senest 1 uke før årsmøtet.


Alternativ 1: Årsmøtet kan ikke behandle forslag som ikke er oppført på sakslisten.

 

Alternativ 2: Årsmøtet kan ikke behandle forslag som ikke er oppført på sakslisten, med mindre 3/4 av de fremmøtte krever det. Slik beslutning kan bare tas i forbindelse med vedtak om godkjenning av saksliste.

 

 

 • 9 Stemmegivning på årsmøtet

Årsmøtet vedtok at Styreleder og nestleder ikke kan være på valg samme år. Nestleder ble av årsmøtet valgt for 2 nye år.

 

Alternativ 2: Når et valg foregår enkeltvis, og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de oppgitte stemmene, foretas bundet omvalg mellom de to kandidatene som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

 

Når det ved valg skal velges flere ved en avstemming, må alle, for å anses valgt, ha mer enn halvparten av de avgitte stemmene. Dette gjelder ikke ved valg av vararepresentanter. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så bundet omvalg mellom de øvrige kandidatene, og etter denne avstemmingen anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

 

 • 10 Årsmøtets oppgaver

Årsmøtet skal:

 1. Behandle årsmelding
 2. Behandle regnskap i revidert stand
 3. Behandle innkomne forslag
 4. Fastsette kontingent
 5. Vedta budsjett
 6. Velge:
 7. a) Leder og nestleder
 8. b) Styremedlemmer og varamedlemmer
 9. c) Revisor

           

 • 11 Ekstraordinære årsmøter

Ekstraordinære årsmøter holdes når styret bestemmer det, eller minst 1/3 av de stemmeberettigede medlemmene krever det.

 

Det innkalles på samme måte som for ordinære årsmøter, med minst 14 dagers varsel.

 

Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i innkallingen.

 

 • 12 Styret

Foreningen ledes av et styre på 3 medlemmer. Styret er høyeste myndighet mellom årsmøtene.

Valgperioden er satt til to (2) år.

Styret skal velges av registrerte medlemmer, og skal bestå av leder, kasserer og 1 styremedlem.

 

Styret skal:

 1. Iverksette årsmøtets bestemmelser.
 2. Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide instruks for disse.
 3. Administrere og føre nødvendig kontroll med foreningens økonomi i henhold til de til enhver tid gjeldende instrukser og bestemmelser.
 4. Representere foreningen utad.

Styret skal holde møte når lederen forlanger det eller et flertall av styremedlemmene forlanger det.

 

Styret kan fatte vedtak når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet teller møtelederens stemme dobbelt.

 

Foreningen tegnes av  Rune Slettebø

 

 • 13 Vedtektsendring 1

Endringer i disse vedtekter kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene.

 

 • 14 Oppløsning, sammenslutning og deling

Oppløsning av foreningen kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall[1], innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. For at oppløsning skal skje, må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall. Det kan velges et avviklingsstyre som skal forestå avviklingen. Det ordinære styret kan velges til avviklingsstyre, og får stilling som avviklingsstyre om intet valg foretas.

 

Foreningens formue skal etter oppløsning og gjeldsavleggelse tilfalle det formål foreningen arbeider for å fremme.

 

Ingen medlemmer har krav på foreningens midler eller andel av disse.

 

Sammenslutning med andre foreninger eller deling av foreningen anses ikke som oppløsning.

Vedtak om sammenslutning/deling og nødvendige vedtektsendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar med bestemmelsene om vedtektsendring, jf. § 13. Styret skal i denne forbindelse utarbeide en plan for sammenslutningen/delingen som årsmøtet skal stemme over. Ved sammenslutning eller deling skal det innhentes samtykke fra foreningens kreditorer.